Available courses

KEMUHAMMADIYAHAN 3/B2 [TEL]

 • Teacher: Dr. TAUFIK CHURAHMAN,M.Ag .

KEMUHAMMADIYAHAN 3/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. TAUFIK CHURAHMAN,M.Ag .

KEMUHAMMADIYAHAN 3/A1 [TEL]

 • Teacher: Dr. TAUFIK CHURAHMAN,M.Ag .

KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN 1/B2 [TEL]

 • Teacher: Dr. TAUFIK CHURAHMAN,M.Ag .

KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN 1/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. TAUFIK CHURAHMAN,M.Ag .

KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN 1/A1 [TEL]

 • Teacher: Dr. TAUFIK CHURAHMAN,M.Ag .

SISTEM DIGITAL 1/B2 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

SISTEM DIGITAL 1/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

SISTEM DIGITAL 1/A1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

SEMINAR PROPOSAL 7/B2 [TE]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

SEMINAR PROPOSAL 7/B1 [TE]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

ELEKTRONIKA DASAR 3/B2 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

ELEKTRONIKA DASAR 3/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

ELEKTRONIKA ANALOG 5/A1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

SISTEM TELEKOMUNIKASI 3/B2 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM TELEKOMUNIKASI 3/B1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM TELEKOMUNIKASI 3/A1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM PEMROSESAN SINYAL 5/B2 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM PEMROSESAN SINYAL 5/B1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM PEMROSESAN SINYAL 5/A1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT