Available courses

BAHASA INGGRIS 3/B1 [TEL]

 • Teacher: Wahyu Taufiq, M.Ed.

KEMUHAMMADIYAHAN 3/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. TAUFIK CHURAHMAN,M.Ag .

SEMINAR PROPOSAL 7/B2 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

ELEKTRONIKA DASAR 3/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

ELEKTRONIKA ANALOG 5/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

ELEKTRONIKA ANALOG 5/A1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

ALJABAR LINEAR 1/B1 [TEL]

 • Teacher: Dr. SYAMSUDDUHA SYAHRORINI, ST., MT

PERANCANGAN BERBASIS KOMPUTER 5/B1 [TEL]

 • Teacher: Suci Ariani, S.Kom., M.Sc

PERANCANGAN BERBASIS KOMPUTER 5/A1 [TEL]

 • Teacher: Suci Ariani, S.Kom., M.Sc

SISTEM TELEKOMUNIKASI 3/B1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM TELEKOMUNIKASI 3/A1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM PEMROSESAN SINYAL 5/B1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

SISTEM PEMROSESAN SINYAL 5/A1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

PROBABILITAS & STATISTIKA 1/B1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

PROBABILITAS & STATISTIKA 1/A1 [TEL]

 • Teacher: SHAZANA DHIYA AYUNI, S.ST, MT

BAHASA INGGRIS 3/A1 [TEL]

 • Teacher: Ruli Astuti, SS., M.Pd.I.

FISIKA DASAR 1/B1 [TEL]

 • Teacher: RIA WULANDARI, M.Pd

FISIKA DASAR 1/A1 [TEL]

 • Teacher: RIA WULANDARI, M.Pd

SISTEM KECERDASAN BUATAN 5/B1 [TEL]

 • Teacher: JAMAALUDDIN Dr. Ir., MM

SISTEM KECERDASAN BUATAN 5/A1 [TEL]

 • Teacher: JAMAALUDDIN Dr. Ir., MM